Vienošanās noteikumi

Lietotāja vienošanās noteikumi

 

1. VISPĀRĒJĀ VIENOŠANĀS

Pirms pasūtījuma noformēšanas lūdzam Jūs iepazīties un apstiprināt Jūsu piekrišanu zemāk minētajiem noteikumiem attiecībā un pirkumiem vietnē dimax.lv.

SIA DIMAXI, reģ. № 40003830146, adrese:  Vaļņu iela 1, LV-1050, Rīga, Latvija, tālāk tekstā – dimax.lv, sniedz pakalpojumus, kas pieejami mājas lapā www.dimax.lv. Ņemot vērā turpmāk minētos noteikumus, mūsu piegādes politiku, preču atgriešanas politiku un citus noteikumus un nosacījumus, kurus varat atrast mūsu mājas lapā saistībā ar noteiktām funkcijām, vadlīnijām vai reklāmu, kā arī saistībā ar klientu apkalpošanu, viss augstāk minētais ir iekļauts šajos noteikumos un nosacījumos (visi kopā saukti par noteikumiem un nosacījumiem) un ir to sastāvdaļa. Ieejot www.dimax.lv un to lietojot, Jūs līdz ar to akceptējat, ka esat izlasījuši šos noteikumus un nosacījumus, saprotat tos un piekrītat tos ievērot bez ierobežojumiem vai nosacījumiem.

Ja pircējs, izmantojot Interneta starpniecību, iegādājas www.dimax.lv piedāvātos pārdodamos izstrādājumus, turpmāk tekstā „Prece”, tad šāda savstarpēja vienošanās tiek uzskatīta par distances līgumu un ir pakļauta tiesību normām, kas regulē distances līgumu tai skaitā, bet ne tikai, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 97/7/EEK par patērētāju aizsardzību saistībā ar distances līgumiem, Latvijas Republikas likumam „Patērētāju tiesību aizsardzības likums”, Latvijas Republikas Ministru Kabineta noteikumiem „Noteikumi par distances līgumu”.

Piekrišana šiem noteikumiem apstiprina to, ka pircējs ir pilngadīga rīcībspējīga persona. Gadījumā, ja pircējs ir juridiska persona, tās vārdā rīkojas attiecīgi pilnvarota persona (saņemot preci, būs nepieciešams uzrādīt pilnvaru).

Dimax.lv ir tiesības jebkurā laikā vienpersoniski mainīt interneta vietnes www.dimax.lv saturu un lietošanas noteikumus. Šādas izmaiņas stājas spēkā uzreiz pēc to publikācijas vietnē www.dimax.lv.

 

2. PRIVĀTIE DATI UN TO IZMANTOŠANA

Izmantojot internet-veikala dimax.lv pakalpojumus un veicot pirkumus, pircējs sniedz skaidru un apzinīgu piekrišanu, ka SIA DIMAXI izmanto viņa personas datus, kas norādīti reģistrējoties, pasūtījumā un/vai iegūti lietojot Interneta veikalu, apstrādei pasūtījuma (līguma) izpildes vajadzībām, tajā skaitā, nododot trešajām personām piegādes nodrošināšanai, maksājumu apstrādei, pircēju datu bāzu un statistikas veidošanai.

Visi klientu personīgie dati, kas iesniegti internet-veikala dimax.lv apmeklējuma gaitā vai pirkumu veikšanas laikā, tiek uzskatīti par konfidenciālu informāciju. Dimax.lv nepārdod un neiznomā patērētāju kontakta informāciju citiem tirgus dalībniekiem.

 

3. PERSONAS DATU KONFIDENCIALITĀTE

Dimax.lv nav tiesību izpaust pircēja datus. Dimax.lv neatklāj pircēja datus citām personām. Pircējam ir tiesības pārbaudīt uz sevi attiecošos personīgos datus, kā arī mainīt tos vai vērsties ar lūgumu dzēst datus no reģistra.

Dimax.lv aizsargā fizisko personu pamattiesības un brīvības, it īpaši privātās dzīves neaizskaramību, attiecībā uz fiziskās personas datu apstrādi saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 95/46/EK par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un Latvijas Republikas likumu „Fizisko personu datu aizsardzības likums”.

Dimax.lv pienākums ir likumā noteiktajos gadījumos izpaust personas datus valsts un pašvaldību amatpersonām. Mēs būsim spiesti atklāt patērētāja personīgo informāciju, kad to pieprasa likums.

Ja pircējs, kurš pasūtījis un iegādājies produktu www.dimax.lv, nav tiesībspējas un vai rīcībspējas, par produkta pasūtījumu un samaksu ir atbildīgs šīs personas likumīgais pārstāvis (piem., vecāki, aizgādņi). Iepriekšminētajā gadījumā pasūtījums nav atsaucams, kā arī veiktā pirkuma maksa nav atmaksājama.

 

4. PRODUKTI UN PAKALPOJUMI PERSONĪGAI LIETOŠANAI

Šajā Mājas lapā pieejamie produkti un pakalpojumi un to paraugi, ko mēs Jums piedāvājam, ir paredzēti vienīgi personīgai lietošanai. Jūs nedrīkstat pārdot vai pārpārdot no mums saņemtos produktus un/vai pakalpojumus. Dimax.lv patur tiesības ar vai bez brīdinājuma atsaukt vai samazināt jebkura izpildāmā pasūtījuma vai Jums nodrošināmo produktu vai sniedzamo pakalpojumu apjomu gadījumos, kad tas, pēc mūsu vienpusēja ieskata, var izraisīt noteikumu un nosacījumu pārkāpšanu.

 

5. INFORMĀCIJAS PRECIZITĀTE

Dimax.lv tiecas pēc tā, lai produkcijas apraksts vietnē www.dimax.lv būtu pēc iespējas precīzāks. Ja informācijā, kas saistīta ar produktu (apraksts, krāsas un tml.) ir notikušas izmaiņas, dimax.lv nevar garantēt, ka katru brīdi mājas lapa ir pilnībā atjaunināta, iekļaujot tajā visu jaunāko informāciju.

Dimax.lv patur tiesības atteikties no izstrādājumu pārdošanas sekojošu problēmu rašanās gadījumā: pie cenas publikācijas ieviesusies cilvēka faktora raksturīgā kļūda vai sistēmas tehniskā kļūme.

 

6. CENU POLITIKA

Visas cenas ir norādītas eiro (EUR) valūtā. Visas cenas ir norādītas, ņemot vērā aktuālo normatīvajos aktos paredzēto PVN likmi (21% apmērā) vai citus pārdošanas nodokļus, ja tādi ir piemērojami.

Internet-veikals dimax.lv cenšas nodrošināt, lai cenas vienmēr būtu norādītas precīzi, tomēr nevar pilnībā garantēt, ka pasūtījuma veikšanas laikā norādītās cenas būs pareizas, tobrīd spēkā esošas produktu cenas. Saņemot pasūtījumu, kurā norādītā cena atšķirsies no tobrīd tīmekļa lapā norādītās cenas, internet-veikals dimax.lv sazinās ar pircēju un piedāvā iespēju atsaukt pasūtījumu. Ja nav iespējams ātri sazināties ar pircēju, pasūtījums tiks automātiski uzskatīts par atceltu un pircējs saņems atpakaļ visus attiecīgā pasūtījuma ietvaros veiktos maksājumus.

Pircējam jāsedz dimax.lv piegādes izmaksas šī pakalpojuma cenas apmērā arī tajā gadījumā, ja prece nav piegādāta (nav nodota) pircējam paša pircēja vainas dēļ (tai skaitā, ja pircējs nebija atradies norunātajā vietā/ noteiktajā laikā), kā arī izmaksas atkārtotai piegādei, ja puses par tādu ir vienojušās.

 

7. PREČU ATGRIEŠANAS NOTEIKUMI

Pircējs var izmantot atteikuma tiesības un vienpusējā kārtībā atteikties no līguma 14 kalendāro dienu laikā kopš preces saņemšanas.

Lai saņemtu informāciju par pircēja iespējām un saistībām produkcijas atgriešanas gadījumā, lūdzam iepazīties ar atgriešanas noteikumiem, sekojot šai hipersaitei: https://dimax.lv/lv/garantija-un-precu-atgriesana/

   

8. ATBILDĪBAS IEROBEŽOŠANA

Pircējs piekrīt, ka atbilstoši visiem piemērojamiem likumiem dimax.lv nekādā ziņā nav atbildīgs (pēc līguma, nolaidības dēļ vai uz cita pamata) saistībā ar jebkādu pārtraukumu vai kļūdu, kas radusies, lietojot šo mājas lapu.

Dimax.lv nekādā ziņā nav atbildīgs par:

1. kavējumiem vai pārtraukumiem saistībā ar piekļuvi mājas lapai;

2. datu nepiegādāšanu, kļūdainu piegādi, izkropļojumiem, bojāeju vai citām izmaiņām;

3. datorvīrusiem, sistēmas avāriju vai atteikumu, kas var rasties saistībā ar mājas lapas izmantošanu, ieskaitot tādas hipersaites izmantošanu, kas ved uz vai no trešo pušu tīmekļa vietnēm;

4. jebkādām neprecizitātēm vai izlaidumiem saturā, vai notikumiem ārpus mūsu saprātīgas kontroles.

 

9. PRETENZIJAS PAR AUTORTIESĪBĀM

Viss mājas lapas saturs, sarakste, iegūta rakstiski pa parasto vai elektronisko pastu, kā arī mārketinga materiāli, kas ir izmantoti mājas lapas reklamēšanai trešo pušu resursos, ir dimax.lv īpašums. Tās satura reproducēšana vai pārpublicēšana pilnā vai daļējā apjomā ir aizliegta, izņemot šādiem mērķiem:

• Atļauta kopēšana personīgajai lietošanai

• Atļauta kopēšana vai parpublicēšana ierobežotai lietošanai: Jums ir tiesības radīt materiāla kopijas drukātā vai digitālajā formatā trešo personu lietošanai, ar noteikumu, ka Jūs norādīsiet interneta vietni www.dimax.lv kā satura un materiāla avotu, pievienojot augstākā līmeņa URL (http://www.dimax.lv )

 

10. ATBRĪVOŠANA NO ATBILDĪBAS

Jūs piekrītat kompensēt mums, aizstāvēt un aizsargāt mūs no materiālās atbildības, kaitējuma, zudumiem, zaudējumiem vai izmaksām, kā arī atlīdzināt izdevumus par juridiskiem pakalpojumiem, kas radušies sakarā ar trešo personu celtu pretenziju, lietu vai prasību saistībā ar šo noteikumu un nosacījumu pārkāpumu no jūsu puses, kļūdām Jūsu sniegtos apliecinājumos vai garantijās, vai šīs mājas lapas izmantošanā no Jūsu puses.

 

11. KONFLIKTA SITUĀCIJAS

Ja saistībā ar mājas lapu www.dimax.lv rodas konflikta situācija, visas šajos noteikumos un nosacījumos paredzētās tiesības un pienākumus, kā arī visas darbības to ietvaros regulē Latvijas Republikas likumi tādā apmērā, it kā šie noteikumi un nosacījumi būtu Latvijā pilnībā noslēgts un pilnībā pildīts līgums.

Līgumslēdzējas puses ar šo apliecina, ka visus strīdus, kas jebkādā veidā attiecas uz mājas lapas apmeklējumu no pircēja puses, vai rodas saistībā ar šī distances līguma izpildi, skaidrojumu vai tā darbības izbeigšanu, tās centīsies atrisināt savstarpējās pārrunās.

Ja puses nespēj izšķirt radušos strīdu miermīlīgās pārrunās, tās nodod visus strīdus, domstarpības vai pretenzijas izskatīšanai kādā no Latvijas Republikas tiesām, izņemot, ja jūs jebkādā veidā esat pārkāpuši vai grasījušies pārkāpt mūsu intelektuālā īpašuma tiesības vai mūsu meitsabiedrību, partneru vai licenču devēju intelektuālā īpašuma tiesības, kad šādā gadījumā mēs varam vērsties jebkurā tiesā pēc tiesas noteikta aizlieguma vai cita piemērota tiesiskās aizsardzības līdzekļa, un jūs piekrītat pakļauties šādas tiesas ekskluzīvajai jurisdikcijai un lietas izskatīšanai šajā tiesā.

Par strīdu izskatīšanas vietu un kārtību puses ir vienojušās, ievērojot Eiropas Parlamenta Regulas 953/2008 par tiesību aktiem, kas piemērojami līgumsaistībām (Roma I) noteikumus.

Ja starp dimax.lv un pircēju rodas strīds par to, vai noslēgtajā līgumā ietvertie noteikumi ir netaisnīgi, jebkurai no līgumslēdzējām pusēm ir tiesības vērsties šajā punktā noteiktajā tiesā, bet patērētājs ir tiesīgs vērsties arī patērētāju tiesību aizsardzības centrā, adrese: K. Valdemāra iela 157, Rīga, Latvija, LV – 1013.

Ja starp dimax.lv un pircēju rodas strīds par fizisko personu datu aizsardzības jautājumiem, jebkurai no līgumslēdzējām pusēm ir tiesības vērsties šajā punktā noteiktajā tiesā, bet patērētājs ir tiesīgs vērsties arī datu valsts inspekcijā, adrese: Blaumaņa iela 11/13-15, Rīga, Latvija, LV – 1011.

 

12. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

Pircējs piekrīt tam, ka šie noteikumi uzskatāmi par pilnvērtīgu vienošanos starp pircēju un internet-veikalu dimax.lv attiecībā uz minētās interneta vietnes un tās satura lietošanu no pircēja puses.

Dimax.lv ir tiesības jebkurā laikā labot un precizēt šos noteikumus, publicējot attiecīgās izmaiņas mājas lapā un norādot pēdējo izmaiņu veikšanas datumu. Jebkuras šajos noteikumos un nosacījumos veiktās izmaiņas stājas spēkā uzreiz pēc to publicēšanas. Pircējs piekrīt, ka, turpinot lietot mājas lapu pēc šādu izmaiņu veikšanas, apliecina ar to savu piekrišanu visām izmaiņām. Dimax.lv patur tiesības atcelt vai atsaukt jebkuras ar šiem noteikumiem un nosacījumiem piešķirtās tiesības. Jums ir jāievēro šāds atsaukums vai izmaiņas no to veikšanas brīža, ieskaitot, ja tas nepieciešams, pārtraucot izmantot mājas lapu jebkādā veidā.

Nekas no šajos noteikumos teiktā nav iztulkojams kā partnerattiecību vai cita kopuzņēmuma veida nodibināšana starp Jums un dimax.lv. Gadījumi, kad dimax.lv nespēj panākt šo noteikumu un nosacījumu ievērošanu no jūsu puses, neietekmē pilnas mūsu tiesības pieprasīt to ievērošanu pirms vai pēc tam.

 

13. NEPAREDZĒTI APSTĀKĻI / NEPĀRVARAMA VARA

Dimax.lv nav atbildīgs par kavēšanos ar saistību izpildi vai to nepildīšanu, vai cita veida neizpildi, kas radusies tādu apstākļu un šķēršļu dēļ, kuri ir ārpus dimax.lv saprātīgas kontroles, kas ietver, bet neaprobežojas ar streikiem, valdības rīkojumiem, karadarbību vai nacionālā mēroga ārkārtas stāvokli, terorisma draudiem vai terorisma aktiem, vides vai klimata anomālijām, neizpildi no trešo personu puses, traucējumiem interneta savienojumā, kā arī datora iekārtu un programmatūras atteici. Šādu nepārvaramas varas apstākļu gadījumā dimax.lv centīsies novērst radušos kavējumus pēc iespējas ātrāk.